Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities
Artikel 2 AdministratieNeT
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
Artikel 5 Opdracht
Artikel 6 Tarieven
Artikel 7 Facturering en betaling
Artikel 8 Aansprakelijkheid
Artikel 9 Overmacht
Artikel 10 Geheimhouding
Artikel 11 Reclamatie (klacht)
Artikel 12 Intellectueel Eigendom
Artikel 13 Duur en ontbinding
Artikel 14 Herroeping en annulering
Artikel 15 Privacy- en Cookies
Artikel 16 Website
Artikel 17 Forumkeuze

Artikel 1: Definities

 1. Algemene Voorwaarden
 2. Deze Algemene Voorwaarden, laatstelijk gewijzigd 16 augustus 2019 die beschikbaar zijn op de Website en tevens voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever zullen worden verstrekt.

 3. Betaaltermijn
 4. Op de factuur vermelde termijn waarbinnen betaling van de factuur dient te geschieden.

 5. Opdrachtgever
 6. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Dienst van AdministratieNeT afneemt.

 7. Datum
 8. De datum waarop de Diensten worden geleverd.

 9. Diensten
 10. Door AdministratieNeT aan Opdrachtgever te leveren of geleverde Diensten, waaronder in elk geval begrepen het verzorgen van advies, administratie en het doen van belastingaangiften.

 11. Offerte
 12. De Schriftelijk door AdministratieNeT verstuurde informatie met betrekking tot de levering van Diensten, hieronder in elk geval begrepen de prijs en duur hiervan.

 13. Opdracht
 14. Schriftelijke opdracht tot het verlenen van Diensten, inhoudende de bevestiging per e-mail door Opdrachtgever op de Offerte verstuurd door AdministratieNeT.

 15. Overeenkomst
 16. De overeenkomst voor de levering van Diensten tussen AdministratieNeT en Opdrachtgever en alle verdere handelingen tussen AdministratieNeT en Opdrachtgever betreffende de levering van Diensten. De Privacy- en cookieverklaring van AdministratieNeT maakt hier eveneens deel van uit.

 17. Persoonsgegeven
 18. Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 19. Schriftelijk
 20. (Digitale) communicatie per brief en e-mail.

 21. Website
 22. De Internet website van AdministratieNeT, en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.

 23. Werkdag
 24. Maandag tot en met vrijdag. Feestdagen, hieronder verstaan elke door de Nederlandse Rijksoverheid erkende feestdag, gelden niet als werkdagen.

Artikel 2: AdministratieNeT

AdministratieNeT, gevestigd en kantoorhoudend te Almere, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32132377.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Offerte en tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen AdministratieNeT en Opdrachtgever, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Offerte. De Algemene Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van de Overeenkomst tussen AdministratieNeT en Opdrachtgever.
 2. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever elektronisch ter hand worden gesteld, op zodanige wijze dat zij kunnen worden opgeslagen op een daartoe bestemde gegevensdrager en toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
 3. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk vooraf Schriftelijk zijn overeengekomen tussen AdministratieNeT en Opdrachtgever en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen partijen zodanig onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt.
 6. AdministratieNeT is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website van AdministratieNeT. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten en Aanbiedingen. Bij verlenging van de Overeenkomst worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden geacht te zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever indien AdministratieNeT binnen 10 (tien) werkdagen na mededeling van wijziging geen Schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging per e-mail van de door AdministratieNeT toegestuurde door Opdrachtgever getekende Offerte. Hierbij gaat Opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van AdministratieNeT.
 2. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, zie verder artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Elke Offerte is kosteloos en vrijblijvend. Het voorstel in de Offerte is tot 14 (veertien) dagen na de offertedatum geldig.
 4. Bij wijziging van de oorspronkelijke Opdracht door Opdrachtgever, wordt een nieuwe offerte uitgebracht.
 5. Bij wijziging van de oorspronkelijke Overeenkomst, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende Opdracht. Over deze aanvullende Opdracht zal op verzoek een aanvullende Offerte worden gemaakt. Zonder aanvullende Offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het vooraf afgesproken tarief betaald worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van de opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 6. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij AdministratieNeT vooraf Schriftelijk toestemming heeft verleend.
 8. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Opdrachtgevers gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst.

Artikel 5: Opdracht

  Uitvoering door AdministratieNeT
 1. AdministratieNeT is gerechtigd:
  1. hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  2. om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. AdministratieNeT is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  3. om de inhoud van de Offerte tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.
 2. De Opdracht is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de uitvoering van Diensten aanwijzingen voor fraude opleveren, zal AdministratieNeT Opdrachtgever hierover Schriftelijk informeren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde nadere voorschriften, verordeningen en richtlijnen.
 3. Inhoud dienst
 4. De Dienst zoals overeengekomen valt binnen de pakketprijs. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke Opdracht zijn niet in de conform artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen het vooraf besproken tarief, tenzij partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Levering
 6. AdministratieNeT streeft ernaar de overeenkomen werkzaamheden zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever te leveren, hierbij in elk geval begrepen voor de data voortvloeiend uit wet- en regelgeving. In de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Diensten moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding levert geen toerekenbare tekortkoming van AdministratieNeT op en vormt geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is of voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden.
 7. Veranderingen die in een reeds verstrekte overeenkomst worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden.
 8. Medewerking Opdrachtgever
 9. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan de Opdrachtnemer.
 10. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen van Opdrachtgever, ook indien deze van derden afkomstig zijn, hierbij tevens rekening houdend met het bepaalde in artikel 10 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.
 11. Door het ondertekenen van de Overeenkomst van Opdracht verklaart Opdrachtgever te voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
 12. Indien voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet conform de gemaakte afspraken door de opdrachtgever aan AdministratieNeT ter beschikking zijn gesteld, of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is AdministratieNeT bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 13. Opdrachtgever zal AdministratieNeT steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken die zij nodig heeft voor een correcte en tijdige uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht.
 14. Indien door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van noodzakelijke of verzochte gegevens extra kosten, onder andere door de Belastingdienst opgelegde boetes, voortvloeien voor AdministratieNeT, dan komen deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 15. Opdrachtgever reageert binnen 14 werkdagen met feedback op een herziening van AdministratieNeT. Indien deze feedback binnen de termijn uitblijft, wordt de Opdracht als afgerond / volbracht beschouwd. Reageert Opdrachtgever na deze deze termijn, dan worden er extra kosten van €150,00 in rekening gebracht voor het opnieuw inlezen en wijzigen.
 16. Het is Opdrachtgever niet toegestaan eigen aanpassingen in de tekst aan te brengen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van AdministratieNeT.

Artikel 6: Tarieven

 1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door AdministratieNeT op de Website en het Aanbod aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief. Dit is een Tarief voor een jaar, facturering geschiedt per maand. Zie artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en de Offerte vermelde prijzen exclusief BTW en andere van overheidswege gestelde heffingen.
 3. AdministratieNeT behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen.
 4. AdministratieNeT behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen.
 5. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de Overeenkomst of de Offerte hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw of aanvullende Offerte, uitbreiding of verlenging van de Overeenkomst.

Artikel 7: Facturering en Betaling

 1. Opdrachtgever zal voor de door AdministratieNeT geleverde Diensten de in de Offerte vermelde vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze en binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Deze betaling vindt achteraf, per maand, plaats. Hiertoe zal per pdf of post aan de Opdrachtgever een factuur worden verzonden. Het e-mailadres zoals opgegeven door Opdrachtgever zal hiervoor gebruikt worden conform de Privacyverklaring van AdministratieNeT.
 2. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van AdministratieNeT, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De betaling dient op de op de factuur genoemde vervaltermijn te worden voldaan. Deze termijnen zijn fatale termijnen. De op de bankafschriften van AdministratieNeT aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling door Opdrachtgever binnen de Betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van AdministratieNeT is vereist. Eveneens is AdministratieNeT gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten.
 3. Vanaf het intreden van verzuim tot en met de datum van volledige voldoening van de verschuldigde betaling, is Opdrachtgever een vertragingstoeslag verschuldigd. Deze toeslag bestaat uit 1 (één) procent over die som per maand dat betaling uitblijft vermeerderd met €15,00 tenzij de wettelijke Handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke Handelsrente verschuldigd is. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor de door AdministratieNeT in en buiten rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling waarbij de incassokosten worden geacht ten minste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van €75,00 te zijn. Eventueel gemaakte gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten inclusief rente zullen eveneens op Opdrachtgever verhaald worden.
 4. De door Opdrachtgever aan AdministratieNeT verschuldigde vergoedingen kunnen nimmer worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van Opdrachtgever op AdministratieNeT.
 5. Indien voor de levering van Diensten vooruit moet worden betaald, kan Opdrachtgever geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan AdministratieNeT heeft plaatsgevonden.
 6. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij AdministratieNeT openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. AdministratieNeT zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. AdministratieNeT verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. AdministratieNeT is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van AdministratieNeT.
 2. De aansprakelijkheid van AdministratieNeT gaat nimmer verder dan het opnieuw uitvoeren van de overeengekomen Opdracht dan wel vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door AdministratieNeT geleverde Diensten aan Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. De mate waarin de tekortkoming AdministratieNeT zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding.
 3. AdministratieNeT heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product. AdministratieNeT is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
 4. Eveneens is AdministratieNeT niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door informatie die door Opdrachtgever online, via internet verzonden wordt. Schade als gevolg van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet of vertraagde aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of programmatuur / apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet volledig functioneren van telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, komt nimmer voor vergoeding door AdministratieNeT in aanmerking. De data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door AdministratieNeT verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door Opdrachtgever.
 5. Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en diens (derde) contractspartijen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van AdministratieNeT. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schriftelijk aan AdministratieNeT gemeld te worden.
 6. Iedere vordering jegens AdministratieNeT vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever vrijwaart AdministratieNeT tegen:
  • alle mogelijke aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen;
  • schade veroorzaakt door verstrekking van niet tijdige, onvolledige dan wel onjuiste informatie. Het voorgaande vindt geen toepassing in geval van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek 7;
  • alle mogelijke aanspraken van derden voor het geval Opdrachtnemer op grond van wet en/of beroepsregels genoodzaakt is de uitvoering van de Overeenkomst te staken en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te verkrijgen welke AdministratieNeT in de uitoefening van de Opdracht van Opdrachtgever of derden heeft verkregen.

Artikel 9: Overmacht

 1. Indien AdministratieNeT door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn AdministratieNeT en Opdrachtgever niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat.
 2. AdministratieNeT is in het geval zoals bedoeld in lid 1 gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst Schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te be‘indigen, onverminderd het recht van AdministratieNeT op betaling voor reeds door AdministratieNeT verrichte prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door AdministratieNeT ingeschakelde derden of toeleveranciers, ziekte Opdrachtnemer, overlijden van familie tot in tweede lijn van Opdrachtnemer, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de Diensten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situatie waarop AdministratieNeT en Opdrachtgever geen beslissende controle kunnen uitoefenen.
 4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. AdministratieNeT schort haar werkzaamheden op tot het moment dat zij deze weer uit kan voeren. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een andere oplossing proberen te vinden.
 5. Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 1 maand zijn zowel AdministratieNeT als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, hierbij verwijzend naar artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van AdministratieNeT.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Alle informatie die in het kader van de Overeenkomst door Partijen wordt verkregen, zal door Partijen vertrouwelijk behandeld worden en niet met derden worden gedeeld.
 2. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij een wettelijke of beroepsplicht anders bepaalt. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
 3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Tenzij Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet op andere wijze van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. De inhoud van door Opdrachtgever opgestelde documentatie en overige al dan niet Schriftelijke uitingen zullen door Opdrachtnemer niet openbaar gemaakt worden tenzij hiervoor uitdrukkelijk Schriftelijke toestemming is verkregen.
 5. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer in staat te voldoen aan relevante (inter)nationale wet- en regelgeving inzake onafhankelijkheid. Hiertoe is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent (wijzigingen in) de (uiteindelijke) zeggenschapsverhoudingen, juridische structuur, financi‘le belangen, participaties en overige samenwerkingsverbanden die haar onderneming, organisatie of groep waartoe Opdrachtgever behoort, aangaat, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 6. Opdrachtnemer zal haar verplichtingen uit dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden, waaronder gelieerde entiteiten en medewerkers. De verplichtingen uit dit artikel zullen tevens na be‘indiging van de Overeenkomst van kracht blijven.

Artikel 11: Reclamatie (klacht)

 1. Reclamaties dienen binnen 8 (acht) werkdagen na factuurdatum Schriftelijk aan AdministratieNeT te worden medegedeeld.
 2. Indien binnen deze termijn niet gereclameerd is door Opdrachtgever, wordt er vanuit gegaan dat AdministratieNeT deugdelijk is nagekomen.
 3. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting door Opdrachtgever van een opeisbare verbintenis.

Artikel 12: Intellectueel Eigendom

 1. Auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van AdministratieNeT, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, uitingen op internet, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door AdministratieNeT berusten bij AdministratieNeT.
 2. Intellectuele eigendomsrechten op Diensten en producten die in het kader van de Overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever berusten bij AdministratieNeT en/of haar licentiegevers.
 3. De in lid 1 en 2 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van AdministratieNeT is het niet toegestaan om enig door AdministratieNeT aan Opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, wijzigen, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van een Dienst of product dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van AdministratieNeT. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan AdministratieNeT.
 5. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door AdministratieNeT geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming.
 6. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van AdministratieNeT door Opdrachtgever of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot betaling van een boete aan AdministratieNeT van minimaal EUR 15.000,00. Opdrachtgever vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van AdministratieNeT.
 7. Opdrachtgever vrijwaart AdministratieNeT van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt AdministratieNeT tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook.

Artikel 13: Duur en Ontbinding

 1. De Overeenkomst tussen AdministratieNeT en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht, wordt uitgevoerd op of voor de Datum en kan per kwartaal opgezegd worden, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders blijkt dan wel Schriftelijk anders is overeengekomen tussen AdministratieNeT en Opdrachtgever.
 2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met in achtneming van de wettelijke vereisten, zonder opgaaf van redenen en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct Schriftelijk te ontbinden dan wel op te schorten indien:
  1. een der partijen in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
  2. een der partijen in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
  3. in het geval dat Opdrachtgever een rechtspersoon is, een der partijen geliquideerd is of zal worden;
  4. de activiteiten van een der partijen wezenlijk verandert (bijvoorbeeld door overname);
  5. nakoming van een der wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- en regelgeving;
  6. een der partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplichting alsnog na te komen;
  7. Indien een situatie als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet.
 3. Indien een situatie zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel zich voordoet, kan AdministratieNeT haar dienstverlening weigeren. AdministratieNeT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het ontstaan van een dergelijk situatie. AdministratieNeT is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van reeds door Opdrachtgever voldane bedragen.
 4. In het geval dat Opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn, is AdministratieNeT gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen Schriftelijk te ontbinden. Dit geldt eveneens in de situatie dat beslag wordt gelegd op (een substantieel deel van) de bezittingen van Opdrachtgever.
 5. AdministratieNeT blijft gerechtigd tot door Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen die door het verzuim onmiddellijk opeisbaar zijn geworden.

Artikel 14: Herroeping en annulering

  1. Behoudens de wettelijke uitzonderingsgronden kan Opdrachtgever de Overeenkomst herroepen binnen de bedenktijd op de in lid 3 vermelde wijze:
    a. Levering van de Diensten: binnen 14 (veertien) dagen na overeenkomen van de levering mits deze Diensten minimaal twee weken na het overeenkomen van de Overeenkomst geleverd worden. Indien dit niet het geval is, kan door Opdrachtgever geen beroep worden gedaan op het herroepingrecht. De Opdrachtgever gaat in dat geval akkoord met directe levering van de Dienst en doet afstand van zijn/haar herroepingrecht.
  2. Opdrachtgever kan levering van de Diensten vooraf, Schriftelijk annuleren, door te mailen naar info@administratienet.com
  3. Bij annulering tijdens de bedenktijd of voor aanvang van de levering van de Diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst is Opdrachtgever een annuleringsvergoeding conform lid 5 van dit artikel aan AdministratieNeT verschuldigd. Reeds door AdministratieNeT gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de Diensten dienen door Opdrachtgever te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door AdministratieNeT ter uitvoering van in Overeenkomst overeengekomen Diensten ingeschakelde derden. Waarbij geldt dat de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt.
  4. De annuleringsvergoeding wordt voor de afzonderlijke Diensten en/of Producten conform de volgende schema’s en percentages vastgesteld, waarbij geldt dat indien Opdrachtgever minder dan 24 uur voor een Live sessie annuleert een annuleringsvergoeding van 100% geldt.
Werkdagen Annuleringsvergoeding
(tussen annulering en Datum) (percentage van overeengekomen prijs)
2 100 %
2 – 5 75 %
> 5 50 %

Artikel 15: Privacy en Cookies

 1. AdministratieNeT verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG, zoals is terug te vinden in de Privacyverklaring van AdministratieNeT. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de verklaring en hiermee overeen te stemmen.
 2. AdministratieNeT gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van AdministratieNeT wordt verwezen naar artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. AdministratieNeT accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Opdrachtgever in strijd met dit artikel.

Artikel 16: Website

 1. AdministratieNeT is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van AdministratieNeT.
 2. AdministratieNeT streeft ernaar de Website te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Opdrachtgever maar kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website van Internet en technologie‘n.
 3. AdministratieNeT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de Opdrachtgever, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van AdministratieNeT.

Artikel 17: Forumkeuze

 1. Op de overeenkomst tussen AdministratieNeT en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door partijen Schriftelijk vooraf anders wordt overeengekomen.
 2. Geschillen tussen AdministratieNeT en Opdrachtgever die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.